Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Het spreekt vanzelf dat bij ons altijd voorop zal staan alle leveranties en opdrachten steeds naar behoren uit te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook niet bedoeld om ons in de gelegenheid te stellen ons ooit aan een behoorlijke uitvoering van enige overeenkomst te onttrekken
Karakter van de algemene voorwaarden
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisatie betrokken is. Uit overwegingen van efficiency willen wij graag zo min mogelijk van deze bepalingen afwijken, al is dat in speciale gevallen wel mogelijk. Bijzondere afspraken, mits schriftelijk vastgelegd, gaan altijd boven de algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien wij deze hebben geaccepteerd en uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord gegaan zijn met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht. De toepasselijkheid van de door de wederpartij of derden gehanteerde algemene handelsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Beddenspecialist Juul Lommen, expliciet en schriftelijk op briefpapier van Beddenspecialist Juul Lommen, heeft ingestemd met de handelsvoorwaarden van de wederpartij of derde. 
Offertes
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt is in onze aanbieding geen dienstverlening, bijv. terzake van montage of installatie, begrepen. Indien in de aanbieding niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Alle voor - of bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. 
Internet
Alle informatie gegeven via het internet, via de site http://www.slaaplekker.nl en eventueel andere internetadressen in welke producten / diensten en overige zaken van Beddenspecialist Juul Lommen worden genoemd / afgebeeld, is puur ter informatie en derhalve kunnen er nooit rechten aan ontleend worden. Dit geldt tevens voor alle vormen van communicatie / aanbiedingen die via internet / electronic-mail plaatsvinden.
Het aangaan van overeenkomsten
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke of per E-mail bevestiging onzerzijds. Onze verplichtingen gaan nooit verder dan door ons schriftelijk of per E-mailis bevestigd. Inkopen / bestellingen / opdrachten van Beddenspecialist Juul Lommen bij / aan de wederpartij c.q. derden dienen immer schriftelijk te geschieden via de inkoopformulieren van Beddenspecialist Juul Lommen waarop een uniek inkoopnummer is vermeld. Facturen van de wederpartij c.q. derden aan Beddenspecialist Juul Lommen dienen dan ook altijd vergezeld te zijn van het nummer van de inkoopopdracht zoals die vermeld is op het inkoopformulier. Wanneer een inkoop / opdracht tot bepaalde handeling / dienst, niet aan het voorgaande voldoet kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
Leveringstijden
Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht. Beddenspecialist Juul Lommen zal de levertijden vermeld op de internetpagina en overeengekomen, hetzij schriftelijk danwel mondeling, met de klant zo stipt mogelijk proberen na te komen. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen.
Deelleveringen
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Overmacht
Bij overmacht worden onze leverings- en andere voorwaarden opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te leveren c.q. de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking: overheidsmaatregelen bedrijfs- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Garantie
Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen en voor zover montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Voor gebreken in geleverde goederen zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de afnemer c.q. opdrachtgever aldus aansprakelijk dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen herstellen ofwel door andere zullen vervangen, dit ter onze keuze. In dat geval moet zodanig gebrek binnen 8 dagen na ontdekking te onzer kennis worden gebracht en moeten de goederen, of in onderling overleg de betrokken onderdelen daarvan, tenzij wij zulks niet nodig achten, terstond vrachtvrij naar de plaats waar de reparatie moet worden verricht worden opgestuurd. Bij ondeugdelijke montage of installatie door De Beddenspecialist zijn wij op gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in vakmanschap van ons personeel, met dien verstande dat wij in dat geval gehouden zijn deze gebreken te verhelpen. Bij het ontbreken van eigenschappen, welke wij hebben toegezegd met betrekking tot door ons geleverde goederen geldt hetzelfde, in welk geval wij gehouden zijn de betreffende goederen zodanig aan te passen dat deze eigenschappen niet langer ontbreken. Al onze garantie verplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen bedraagt de garantietermijn twaalf maanden na de datum waarop de goederen ter beschikking zijn gesteld. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds. Indien het nodig is ter plaatse waar de goederen zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten, of dit door ons op verzoek van de afnemer c.q. opdrachtgever wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever indien blijkt dat onze levering geen gebreken vertoonde. Voor zoveel nodig dient deze de nodige faciliteiten en het nodige hulppersoneel kosteloos te onzer beschikking te stellen. Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor goederen, die zich bevinden buiten Nederland, houdt ons slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat bij deze uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
Bijzondere eisen en omstandigheden
Alle goederen worden in de gebruikelijke uitvoering geleverd en alle werkzaamheden op de normale wijze verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen schriftelijk en voldoende duidelijk en gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. Wij zullen de afnemer c.q. opdrachtgever daarna schriftelijk berichten of en in hoeverre deze in acht genomen kunnen worden.
Vervoer
Tenzij anders overeengekomen wordt af winkel c.q. magazijn geleverd. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van koper, tenzij anders is overeengekomen. (bv eigen vervoer i.v.m. het zelf afhalen van producten).
Prijzen
Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Indien tevens dienstverlening is overeengekomen, zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Betaling
Alle bestellingen via www.slaaplekker.nl dienen of vooraf per bank levering of via IDEAL betaald te worden. Indien schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke (incasso) kosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke (incasso) kosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer c.q. opdrachtgever door overlegging van bescheiden te worden bewezen. Een Herinnering welke na het verstrijken van de betalingstermijn verstuurd wordt is nog niet belast met extra kosten. Een eerste aanmaning zal belast zijn met Euro 10,00 extra kosten, een tweede en laatste aanmaning met Euro 30,00. Bij het versturen van de tweede aanmaning bent U nog in de gelegenheid binnen 24 uur de betaling op onze rekening te voldoen, na deze 24 uur zal de vordering uit handen worden gegeven. Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 7 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan 9% per maand dienen te vergoeden. De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben verkregen over het betaalde bedrag. Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen, en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Wij zijn steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ons uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voorzover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Eigendomsvoorbehoud
Door ons geleverde goederen c.q. gemaakte mallen en modellen blijven tot op volledige betaling van al onze vorderingen en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op vereffening van het eventueel ten last van de afnemer c.q. opdrachtgever komende saldo, ons eigendom, met dien verstande dat de afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit ter zijner beschikking is gesteld. Onder door ons geproduceerde goederen vallen alle goederen welke door de afnemer c.q. opdrachtgever besteld zijn, alsmede de goederen welke in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op voorraad geproduceerd ma1ar nog niet afgenomen zijn. De afnemer c.q. opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken, hij is niet gerechtigd de goederen te onze nadele te bezwaren of in stil pandrecht over te dragen.
Reclames
Reclames waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, kunnen slechts in behandeling worden genomen indien wij, binnen 8 dagen na ontvangst der goederen of na het uitvoeren van de werkzaamheden, hiervan schriftelijk in kennis zijn gesteld. Behoudens het gebrek niet aanstonds valt te ontdekken, in welk geval de reclame binnen 8 dagen na ontdekking te onzer kennis moet worden gebracht. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.
Zichttermijn / herroepingsrecht
16.1 Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q terug te zenden. *Met uitzondering van wat onder lid 6.3 wordt omschreven. Retournering c.q. terugzending van de bestelde producten geschiedt op kosten van Koper dan wel door Koper zelf in de winkel van Beddenspecialist Juul Lommen. 16.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Beddenspecialist Juul Lommen zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Koper aan Beddenspecialist Juul Lommen betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten. 16.3 Van het zichttermijn/herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand: - Van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (4) snel kunnen bederven of verouderen; -Spelfouten door koper opgegeven in de opdracht vallen niet onder de verantwoordelijkheid van www.slaaplekker.nl. Beddenspecialist Juul Lommen zal naar eigen inzicht en met de opgegeven informatie van uw zijde de opdrachten zo goed mogelijk maken. Kleine inzicht verschillen in uitvoering zoals kleurafwijking, vorm ect. zullen hierdoor altijd blijven ontstaan en worden om die reden ook niet vergoed.
Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn of de betreffende werkzaamheden verricht zijn. Alleen schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade, bijv. wegens productieverlies of ontgane winst alsmede vergoeding van schaden van derden is altijd uitgesloten.
Adviezen en gegevens omtrent de samenstelling van goederen
Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel of gebruik. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling en toepassingsmogelijkheden.
Vrijwaring
De afnemer c.q. opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons geleverde goederen of door ons verrichte werkzaamheden.
Annulering
Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dienen wij de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
Nietige en onwerkzame bepalingen
Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.
Toepasselijk recht
Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van (de Haagse) verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen
In eerste instantie is bij uitsluiting bevoegd de terzake competente rechter te Roermond. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook in de woonplaats van de afnemer c.q. opdrachtgever aanhangig maken.

Bank transfer Pin Cash MasterCard Visa American Express Maestro iDEAL PayPal Debit or Credit Card
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »